โพธิ์พงศ์ พ. “การออกหน่วยทันตกรรม ในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 121-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260185.