คิดสงวน ส. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 166-80, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260199.