เหล่าคมพฤฒาจารย์ จ., เปลรินทร์ เ., สาลาสุตา จ., นารถชัยภูมิ ช., พันธ์เปี่ยม ฐ., มูลบัวภา ธ., สีหานารถ พ., เหล่าคมพฤฒาจารย์ ธ., และ แสนเหลา พ. “ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมารดาหลังคลอด ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 207-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260281.