รุ่งเรือง อ., และ สัตยวงศ์ทิพย์ พ. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, น. 272-87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260452.