ธนธรรมสถิต ศ., แสงวงษ์ ม., บุญสุข ศ., ภาวะสุทธิพงษ์ ฐ., จันทบุตร ร., เจริญผล จ., และ จันทร์นวล น. “ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพ กับคุณภาพชีวิต ของวัยทำงานในสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, น. 314-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260483.