เซียงหนู น., แปะกระโทก น., ชโลปถัมภ์ ส., และ โล่ห์ทวีมงคล ป. “ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้าน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ เขตนครชัยบุรินทร์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, น. 288-02, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260834.