กออิสรานุภาพ น., สำราญเนตร ว., และ โพธารินทร์ ว. “ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล จากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, น. 453-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261156.