ศรีฟ้า ส., อนันตกลิ่น ว., และ ศรีเหรา ป. “ประสิทธิผลการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยวิธีการฝังเข็ม ณ อินทนิลคลินิก วิทยาลัยนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, น. 423-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261164.