หลิ่วน้อย ว., พงษ์แสงพันธ์ ไ., พิบูลย์ ก., และ อุปวงษาพัฒน์ ธ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, น. 307-, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261172.