สิงหเสนี อ., ทองปากน้ำ ช., และ บุญเจริญพานิช ส. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของข้าราชการชายทหารอากาศ เขตดอนเมืองกองทัพอากาศ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 521-3, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261295.