เจริญพันธ์ ก. “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, น. 543-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261303.