อุ่นพรมมี ส. “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566)”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, น. ก-ฌ, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261354.