อนันต์ดิลกฤทธิ์ ภ. “ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, น. 381-93, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261356.