สมทรัพย์ เ. “การแพทย์แผนไทย: การประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 507-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261446.