อุ่นพรมมี ส. “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, น. ก-ญ, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261840.