ขันทอง ภ., วทัญญูเลิศสกุล เ., และ ประชุมรักษ์ ว. “การประเมินผลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ผ่านแอปพลิเคชัน Dementia U-Care ในชุมชนบ้านหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 576-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261997.