ทิหวาย พ., ประดิษฐปรีชา อ., และ บรรจงศิริ ก. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023, น. 842-55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262190.