เพียงแก้ว ภ. ., เชียงสาพันธ์ พ., อินทร์เอี่ยม พ. ., และ จันทร์พาณิชย์ ค. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำทิศทางองค์กรไปปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023, น. 908-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262648.