วงศ์กีรติเมธาวี ท., นิมะ ซ., ทิววัฒน์ปกรณ์ จ., และ สุขอุบล ส. “อุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกันด้วยการออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023, น. 952-65, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262833.