เพชรล้ำ อ., และ บุตรประพันธ์ ธ. “การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้รับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023, น. 921-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/263125.