วงษ์ศรีแก้ว จ., วงค์โพธิ์ บ., วีระวัฒนานนท์ ว., และ จันพุ่ม ศ. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลต้นแบบ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 1, กันยายน 2023, น. 13-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/263971.