สวัสดิกุล ช., พูนธีราธร ก., ทิววัฒน์ปกรณ์ จ., และ ทองขจร น. “การพัฒนาระบบป้องกันล้มของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 1, กันยายน 2023, น. 39-49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/264009.