ธรรมชาติ อ. “ผลการดูแลผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 1, กันยายน 2023, น. 61-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/264296.