ด่านไทยวัฒนา ศ., โสฬส ว., และ W. Yuan. “การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการฝังเข็ม”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2023, น. 169-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/265224.