นวลสีทอง ณ., ภัทรศิริสมบูรณ์ ภ., ทองสว่าง ก., ภุชงค์ชัย ธ., สุขบัว ก., และ ปรอยโคกสูง บ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, น. 406-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266004.