โสฬส ว., และ ด่านไทยวัฒนา ศ. “การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, น. 419-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266028.