ชูชีพ ผ., ชยธวัช ว., และ สว่างสุนทรเวศย์ พ. “ความเชื่อมโยงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ กับคุณภาพอากาศ อำเภอเมืองนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, น. 473-84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266406.