อุ่นพรมมี ส. “ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2023, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266551.