ตันตาปกุล จ. “ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กโรคหืด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, น. 512-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267052.