เก้ากานดา เฮงบำรุง เ. เ. “ผลการฝึกการทรงตัวแบบดั้งเดิมและการฝึกการทรงตัว โดยใช้ Visual Biofeedback ต่อความสามารถด้านการทรงตัว ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, น. 563-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267078.