เรือนเพ็ชร ก., ธีระสุต ส., สุทธิพันธ์ น., นุกูลสวัสดิ์ เ., ยืนสุข ร., และ สนิทพจน์ จ. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, น. 550-62, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267184.