เมืองไทย ศ., และ ขันทบัลลัง ย. “การใช้ชีวิตหลังการได้รับการรักษาโดยการล้างไตทางหน้าท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 2, เมษายน 2024, น. 679-94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267806.