คุ้มเพชร ส. “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้มาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 18, ฉบับที่ 2, เมษายน 2024, น. 666-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/268057.