[1]
Nintachan, P., Orathai, P. and Visudtibhan, P.J. 2015. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล. Ramathibodi Nursing Journal. 20, 3 (Feb. 2015), 401–414.