[1]
Suriart, C., Rutchanagul, A.P.D.P. and Thongbai, A. 2015. การรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และความต้องการบริการสุขภาพของผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิก. Ramathibodi Nursing Journal. 20, 3 (Feb. 2015), 372-387.