(1)
Nintachan, P.; Orathai, P.; Visudtibhan, P. J. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล. Rama Nurs J 2015, 20, 401-414.