(1)
Suriart, C.; Rutchanagul, A. P. D. P.; Thongbai, A. การรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และความต้องการบริการสุขภาพของผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิก. Rama Nurs J 2015, 20, 372-387.