SURIART, C.; RUTCHANAGUL, A. P. D. P.; THONGBAI, A. การรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และความต้องการบริการสุขภาพของผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิก. Ramathibodi Nursing Journal, v. 20, n. 3, p. 372-387, 6 Feb. 2015.