[1]
P. Nintachan, P. Orathai, and P. J. Visudtibhan, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล”, Rama Nurs J, vol. 20, no. 3, pp. 401–414, Feb. 2015.