[1]
บุญสิริ เ. 2019. การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย. Thai Journal of Emergency Medicine. 1, 1 (Jun. 2019), 1–3.