(1)
Rojsaengroeng, R.; Suk-iad, K.; Khunraksa, K.; Ketsiri, P.; Jaibergban, F.; Wattanatham, S.; Sinsuwan, N. Disaster Preparedness of Emergency Medical Responders. TJEM 2021, 2, 37-56.