บุญสิริ เ. (2019). การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย. Thai Journal of Emergency Medicine, 1(1), 1–3. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJEM/article/view/247071