บุญสิริ เ. การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย. Thai Journal of Emergency Medicine, Bangkok, Thailand, v. 1, n. 1, p. 1–3, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJEM/article/view/247071. Acesso em: 21 may. 2024.