บุญสิริ เฉลิมพร. 2019. “การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย”. Thai Journal of Emergency Medicine 1 (1). Bangkok, Thailand:1-3. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJEM/article/view/247071.