บุญสิริ เ. (2019) “การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย”, Thai Journal of Emergency Medicine. Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 1–3. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJEM/article/view/247071 (Accessed: 21 May 2024).