[1]
บุญสิริ เ., “การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย”, TJEM, vol. 1, no. 1, pp. 1–3, Jun. 2019.