บุญสิริ เ. “การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย”. Thai Journal of Emergency Medicine, vol. 1, no. 1, June 2019, pp. 1-3, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJEM/article/view/247071.