บุญสิริ เฉลิมพร. “การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย”. Thai Journal of Emergency Medicine 1, no. 1 (June 28, 2019): 1–3. Accessed May 21, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJEM/article/view/247071.