1.
บุญสิริ เ. การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย. TJEM [Internet]. 2019 Jun. 28 [cited 2024 May 21];1(1):1-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJEM/article/view/247071