[1]
สธนเสาวภาคย์ก., อริยวังโสอ. และ วิมลสาระวงค์น. 2021. ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 30, 2 (ม.ค. 2021), 105-117.